Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Poniedziałek 18 Stycznia 2021

Imieniny

Małgorzaty, Piotra, Bogumiła

Menu

Nawigacja

Odnosniki

41 obrady Zarządu

Podczas wczorajszego posiedzenia Zarząd Powiatu przyjęto 5 uchwał m.in. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2020

39 obrady Zarządu

Podczas wczorajszego (21 kwietnia br.) posiedzenia Projekt Zarząd Powiatu przyjął trzy uchwały w sprawach: upoważnienia Partnera Wiodącego – Województwa Kujawsko –Pomorskiego do reprezentowania Partnera – Powiatu Grudziądzkiego w działaniach związanych z realizacją projektu pn. „ Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”

37 Obrady

Podczas dzisiejszego posiedzenia Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przyjął uchwałę w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2020.

Zarząd obradował

Podczas środowego 34 posiedzenia Zarząd podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu,

31 posiedzenie Zarządu

Podczas dzisiejszych (21 stycznia br.) obrad Zarząd Powiatu Grudziądzkiego podjął 4 uchwały m.in. w sprawach: udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu oraz ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020.

29 posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

Wczoraj Zarząd Powiatu przyjął pięć projektów uchwał będących przedmiotem najbliższego posiedzenia Rady Powiatu Grudziądzkiego. Są to uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2020 rok, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2020 – 2023

28 Posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

Podczas wczorajszego posiedzenia Zarząd Powiat przyjął dwie uchwały: w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019 oraz w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2020 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

 • autor: Hanna Lotarska, data: 2019-11-28
 • IMG_0186
 • IMG_0188

25 posiedzenie Zarządu

Dzisiaj (6 listopada br.) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przyjął uchwały w sprawach: zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019 r., w sprawie zatwierdzenia wyniku przetargu oraz w sprawie wyrażenia zgody na zbycie materiałów odzyskanych z rozbiórki drogi powiatowej numer 1378C Grudziądz – Gać.

 • autor: Hanna Lotarska, data: 2019-11-06
 • IMG_9765
 • IMG_9767
 • IMG_9766

22 Posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

Na wczorajszym (08.10.2019 r.) posiedzeniu Zarząd przyjął uchwały w sprawach: zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019, udzielenia dotacji celowych dla spółek wodnych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego i udzielenia dotacji celowej dla Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu z budżetu Powiatu Grudziądzkiego

XXI Posiedzenie Zarządu Powiatu

Na dzisiejszym posiedzeniu (26 września br.) Zarząd przyjął uchwały w sprawach: zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019, uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch terenów położonych przy drodze gminnej nr 040130C, obręb Węgrowo, gmina Grudziądz, zatwierdzenia wyniku przetargu oraz wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego oraz powołania komisji przetargowej”. W porządku obrad znalazły się projekty uchwał Rady Powiatu zmieniające uchwały dotyczące uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat grudziądzki. Zarząd zatwierdził także aneks do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok 2019/2020. 

 • autor: Sylwia Gajewska, data: 2019-09-26
 • -
 • -

XX posiedzenie Zarządu

Wczoraj Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przyjął uchwały w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Mełno oraz Kitnowo, w obrębie Boguszewo oraz Gołębiewko, w obrębie Nicwałd i Okonin, Gmina Gruta. Podczas posiedzenia podjęto także uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, udzielenia upoważnienia do czynności prawnych, zmianie w planie wydatków budżetowych na rok 2019, przyjęcia oświadczenia o potwierdzeniu dokonania czynności i udzielenia pełnomocnictwa, a także w sprawie „Regulaminu Międzygminnego Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Szkół z terenu Powiatu Grudziądzkiego”.

 • autor: Hanna Lotarska (tekst i zdjęcia)., data: 2019-09-20
 • -
 • -

XIX Posiedzenie Zarządu Powiatu

Na dzisiejszym posiedzeniu (9 września br.),  Zarząd przyjął uchwały w sprawach: zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019, ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2020 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. Ponadto Zarząd przyjął uchwały w sprawie  upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie i Wydrznie oraz w sprawie rozpatrzenia petycji. W porządku obrad znalazły się projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2019 roku i wyrażenia zgody na zawarcie umowy „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta”.

 • autor: Sylwia Gajewska, data: 2019-09-09
 • -
  • autor: Maciej Lipowski, data: 2019-09-09
 • -
  • autor: Maciej Lipowski, data: 2019-09-09
 • -
  • autor: Maciej Lipowski, data: 2019-09-09
 • -
  • autor: Maciej Lipowski, data: 2019-09-09

XVIII Posiedzenie Zarządu Powiatu

Na dzisiejszym posiedzeniu (3 września br.),  Zarząd przyjął uchwały w sprawach: zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019, ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie dotacji celowych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz wysokości kwoty przeznaczonej na realizację dotacji celowych oraz ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego oraz wysokości kwoty przeznaczonej na realizację dotacji celowych. Ponadto Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2019 r. Zarząd przekazał także petycję w sprawie przebudowy drogi nr 1381C Grudziądz – Grabowiec – Nicwałd Komisji Skarg i Wniosków Rady Powiatu.

 • autor: Sylwia Gajewska, data: 2019-09-03
 • -
 • -
 • -

XVII Posiedzenie Zarządu Powiatu

Na wczorajszym posiedzeniu (13.08.2019 r.) Zarząd przyjął uchwały w sprawach: zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019, udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Łasin, zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie, stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 3 – letniego Liceum Ogólnokształcącego w Łasinie w 4 – letnie Liceum Ogólnokształcące w Łasinie, stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 4 – letniego Technikum w Łasinie w 5 – letnie Technikum w Łasinie i stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 3 – letniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Łasinie w 4 – letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łasinie.

Ponadto Zarząd przyjął informacje o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za I półrocze 2019 r., i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2019 – 2022 za I półrocze 2019 r.

 • autor: Maciej Lipowski, data: 2019-08-14
 • -
 • -
 • -

16 posiedzenie Zarządu

Podczas dzisiejszych obrad Zarząd Powiatu Grudziądzkiego podjął uchwały w sprawach: zatwierdzenia wyniku przetargu oraz zmiany uchwały nr 80/77/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „ Planu rozwoju sieci drogowej w Powiecie Grudziądzkim na rok 2019”. Ważnymi punktami było wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa windy osobowej w budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu”.

 

 • autor: Hanna Lotarska, data: 2019-07-30
 • -
 • -

XV posiedzenie Zarządu Powiatu

Na dzisiejszym posiedzeniu Zarząd przyjął uchwały w sprawach: powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrzenia wniosków o stypendium uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie, zatwierdzenia wyniku przetargu oraz przyjęcia oświadczenia o potwierdzeniu dokonania czynności i przyjęcia oświadczenia o potwierdzeniu dokonania czynności i udzielenia pełnomocnictwa.

Przyjęto także sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Grudziądzkim na lata 2014 – 2020. Ocena stopnia realizacji strategii za rok 2018.

Ponadto Zarząd podpisał porozumienie o współpracy i współdziałaniu przy realizacji zadania pn. „Rozbudowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Grudziądz”.

 • autor: Maciej Lipowski, data: 2019-07-12
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Komunikat z pracy Zarządy Powiatu

26 czerwca br. podczas 14 posiedzenia Zarząd przedstawił projekt dwóch uchwał w sprawach: wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Grudziądzkiego w okresie 3 lat” oraz powołania komisji przetargowej oraz w sprawie opinii o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa dróg gminnych nr 040107C i 040108C w miejscowości Mokre, gmina Grudziądz”.

 • autor: Hanna Lotarska (tekst i zdjęcia)., data: 2019-06-28
 • -
 • -
 • -

Raport o stanie powiatu

Jednym z głównych punktów VII Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego było udzielnie przez radnych jednogłośnie wotum zaufania i absolutorium Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego za 2018 rok. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przedstawił Radzie raport o stanie Powiatu Grudziądzkiego za 2018 r., który uzyskał aprobatę. Dokument obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim - 2018, w szczególności realizację polityk, programów i  strategii oraz uchwał rady powiatu. Ponadto zawiera wybrane dane z lat wcześniejszych.

Radni podjęli również uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za 2018 rok. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy pozytywnie zaopiniowała przedłożone przez Zarząd Powiatu Grudziądzkiego sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia powiatu.
Zaplanowane dochody powiatu grudziądzkiego w roku 2018  zostały wykonane w wysokości 24.858.669,64 zł co stanowi 100,2 %, wydatki zaś zrealizowano w kwocie 20.907.698,91 zł, czyli na poziomie 84,1 %.
Starosta Grudziądzki, Adam Olejnik podziękował za poparcie dla pracy Zarządu Powiatu w roku 2018, podkreślając jednocześnie znaczący udział w realizacji budżetu wszystkich pracowników starostwa, kierowników jednostek organizacyjnych i współpracujących samorządów.

Podczas sesji Rada Powiatu dokonała także oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu ziemskiego za 2018 r. W porządku obrad znalazła się uchwała dotyczące określenia planu doskonalenia nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w  placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Grudziądzki. Ponadto Radni głosowali nad uchwałą zmieniającą projekt dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego nową ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Grudziądzkiego i zmianą Statutu Powiatu Grudziądzkiego.

Podczas obrad przyjęto również sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 i sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu za 2018 rok.

 • autor: Hanna Lotarska, data: 2019-05-30

XII Posiedzenie Zarządu Powiatu

Na wczorajszym posiedzeniu (28 maja br.),  Zarząd przyjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie umorzenia należności pieniężnej mającej charakter cywilnoprawny oraz Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Grudziądzu.

Zarząd zatwierdził również skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego.

 • autor: Maciej Lipowski, data: 2019-05-29
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Maciej Lipowski, data: 2019-05-29

X posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

Na kolejnym posiedzeniu (6 maja br.), Zarząd Powiatu Grudziądzkiego zaopiniował uchwałę Rady Powiatu zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.

 • autor: Maciej Lipowski, data: 2019-05-06
 • -
  • autor: Maciej Lipowski, data: 2019-05-06
 • -
  • autor: Maciej Lipowski, data: 2019-05-06
 • -
  • autor: Maciej Lipowski, data: 2019-05-06

IX posiedzenie Zarządu Powiatu

Na kolejnym posiedzeniu (16 kwietnia br.) Zarząd przyjął uchwały w sprawach:  zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019, ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2019 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, oraz powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2019 z zakresu ,,Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych” . Ponadto ustalono na rok 2019 plan  dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane, w szkołach prowadzonych przez Powiat Grudziądzki.

Zarząd zatwierdził łączny bilans samorządowych jednostek budżetowych, łącznego rachunku zysków i strat jednostek budżetowych, łącznego zestawienia zmian w funduszach jednostek budżetowych i informacji dodatkowej, zawierającej łączne dane samorządowych jednostek budżetowych wraz z załącznikami i przyjął sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w zakresie systemu pieczy zastępczej za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

 • autor: Tekst Maciej Lipowski, zdjęcia Hanna Lotarska, data: 2019-04-19
 • -
  • autor: Maciej Lipowski, data: 2019-04-19
 • -
  • autor: Maciej Lipowski, data: 2019-04-19
 • -
  • autor: Maciej Lipowski, data: 2019-04-19

VIII posiedzenie Zarządu Powiatu

Na kolejnym posiedzeniu (27 marca br.) Zarząd przyjął uchwały w sprawach: zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019, rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2019 z zakresu Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i wyrażenia opinii na temat pozbawienia drogi powiatowej nr 3226G kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych.

 • autor: Maciej Lipowski, data: 2019-03-29
 • -
 • -
 • -
 • -

7 Posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

Na wczorajszym posiedzeniu Zarząd podjął uchwałę Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Powiatu Grudziądzkiego na rok 2019.

5 posiedzenie Zarządu Powiatu

Pierwszym punktem porządku posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego (12 lutego br. ) były rozmowy z przedstawicielami Odlewni Żeliwa Lisie Kąty Sławomir i Bogusław Mioduszewscy SP. J. z siedzibą w Lisich Katach.

79 Posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

Na wczorajszym (29.10.2018 r.) posiedzeniu Zarząd przyjął uchwały w sprawach: zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018.

78 Posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

Na piątkowym posiedzeniu (19.10.2018 r.) Zarząd przyjął uchwały w sprawach: zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018, ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2019 ...

77 Posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

Na wczorajszym (10.10.2018 r.) posiedzeniu Zarząd przyjął uchwały w sprawach: zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018, uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze wojewódzkiej nr 534 we wschodniej części obrębu Skarszewy ...

76 Posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

Podczas wczorajszego (18 września br.) posiedzenia Zarząd Powiatu Grudziądzkiego wydał Zarządzenie w sprawie opracowania materiałów planistycznych przez podległe powiatowi jednostki organizacyjne i wydziały starostwa.

74 Posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

Na kolejnym posiedzeniu (22 sierpnia br.) Zarząd przyjął uchwały w sprawach: zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2018 rok, zatwierdzenia wyników przetargu i przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”

73 Posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

Na kolejnym posiedzeniu (8 sierpnia br.) Zarząd przyjął uchwały w sprawach: zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018.

72 posiedzenie Zarządu

Podczas dzisiejszych (24 lipca br.) obrad Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przyjął uchwały w sprawach: udzielenia dotacji celowych dla spółek wodnych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego

71 obrady Zarządu

W porządku obrad dzisiejszego (11 lipca br.) posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego znalazły się cztery uchwały

70 Posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

Na kolejnym posiedzeniu (27 czerwca br.) Zarząd przyjął uchwały w sprawach: zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018, ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego oraz wysokości kwoty przeznaczonej na realizację dotacji celowych.

69 posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

Na kolejnym posiedzeniu (19 czerwca br.) Zarząd przyjął dwie uchwały w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2018 i rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego na rok 2018 z zakresu „Działalności na rzecz niepełnosprawnych”.

68 posiedzenie Zarządu

Podczas dzisiejszych (30 maja br.) obrad Zarząd Powiatu Grudziądzkiego podjął 12 uchwał

67 posiedzenie Zarządu

Dnia 16 maja br. odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

66 posiedzenie Zarządu

Dzisiaj (20 kwietnia br.) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przyjął uchwały w sprawach: zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 oraz ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2018 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

65 posiedzenie Zarządu

Głównym punktem obrad dzisiejszego (21 marca br.) posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego było przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia.

64 posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego.

Na kolejnym posiedzeniu Zarząd Powiatu Grudziądzkiego podjął dwie uchwały w sprawie: przystąpienia Powiatu Grudziądzkiego do Programu „Szkolny Klub Sportowy” i upoważnienia dyrektora szkoły do wykonywania czynności związanych z udziałem w przedmiotowym programie oraz uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.

63 posiedzenie Zarządu

Dzisiaj (14 lutego 2018 r.) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przyjął osiem uchwał. Dotyczyły one m.in.: zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2018, planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat grudziądzki na rok 2018

62 posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

Na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu Grudziądzkiego podjęto trzy uchwały w sprawach: upoważnienia Partnera Wiodącego – Województwa Kujawsko – Pomorskiego

61 posiedzenie Zarządu

Wczoraj (28 grudnia br.) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przyjął dwie uchwały w sprawach: zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 i ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018.

60 posiedzenie Zarządu

Podczas wczorajszych (12 grudnia br.) obrad Zarząd Powiatu Grudziądzkiego podjął dwie uchwały w sprawach: zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 oraz przyjęcia „Planu rozwoju sieci drogowej w Powiecie Grudziądzkim na rok 2018”.

59 posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

Dnia 29 listopada 2017 r. odbyło się 59 posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego na którym podjęto uchwałę w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017.

58 obrady Zarządu

Podczas wczorajszego (20 listopada br.) posiedzenia Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przyjął uchwałę w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 i rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2018 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

57 posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

Dnia 13 listopada 2017 r. odbyło się 57 posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego na którym podjęto uchwałę w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 i w sprawie projektu wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2018 – 2022.

56 posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

Dnia 18 października 2017 r. odbyło się 56 posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego na którym podjęto uchwałę w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017.

Zarząd

Wczoraj (27 września br.) odbyło się 55 posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. W porządku obrad znalazła się jedna uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 r.

54 posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

Dnia 15 września 2017 r. odbywało się 54 posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego na którym podjęto uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 i zaciągnięcia kredytu długoterminowego

53 posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

Dnia 25 sierpnia 2017 r. odbywało się 53 posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

52 posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

Dnia 18 sierpnia 2017 r. odbywało się 52 posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

51 posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

Dnia 11 sierpnia 2017 r. odbywało się 51 posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

50 posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

Dnia 21 lipca 2017 r. odbywało się 50 posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego.

49 posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

Dnia 20 czerwca 2017 r. odbyło się 49 posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. Głosowano nad uchwałami Zarządu

48 Posiedzenie Zarządu

W dniu 25 maja 2017 r. odbyło się 48 posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego, który głosował nad uchwałą Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 oraz przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 w powiecie grudziądzkim.

47 Posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

Dnia 17 maja obyło się 47 posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. Przyjęto 6 uchwał Zarządu w sprawach: powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2017

46 Posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

Dnia 25 kwietnia 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie zarządu. Przyjęto uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawach: zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017

45 Posiedzenie Zarządu

5 kwietnia 2017 roku odbyło się 45 posiedzenie Zarządu. Podczas obrad przyjęto siedem uchwał Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawach: zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017

43 posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

Dzisiaj (7 lutego br.) na kolejnym posiedzeniu Zarządu podjęto trzy uchwały w sprawach: zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017, ustalenia ceny sprzedaży drewna opałowego oraz wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Łasin na lata 2016 – 2023ze Strategią Rozwoju Powiatu Grudziądzkiego na lata 2014 – 2024

Zarząd podjął 6 uchwał

Na posiedzeniu Zarządu (18 stycznia br.) w porządku obrad znalazły się uchwały w sprawach: uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu oraz wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych.

41. Posiedzenie Zarządu

Podczas ostatnich w tym roku obrad Zarządu Powiatu Grudziądzkiego (28 grudnia br.) przyjęto 3 uchwały w sprawach: zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016

40 obrady Zarządu

W porządku obrad dzisiejszego (13 grudnia br.) posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego znalazło się dziewięć uchwał.

39. Posiedzenie Zarządu

Podczas 39 obrad Zarządu Powiatu Grudziądzkiego przyjęto uchwały w sprawach: zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016, Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie oraz wyrażenia opinii na temat pozbawienia dróg gminnych kategorii dróg publicznych.

33 posiedzenie Zarządu

Dzisiaj (15 lipca br.) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przyjął uchwały w sprawach: zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016, zatwierdzenia wyniku przetargu, udzielenia dotacji celowych dla spółek wodnych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego oraz ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2017 z zakresu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa

27 posiedzenie Zarządu

Dzisiaj (15 marca br.) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przyjął uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia, ustalenia zasad przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r.

Zarząd obradował

Dzisiaj (29 luty 2016 r.) zwołano dwudzieste szóste w tej kadencji posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. Podczas obrad przyjęto uchwałę w sprawie zmian w planach wydatków budżetowych na rok 2016

Z prac Zarządu Powiatu

Dzisiaj tj. 12 lutego br. odbyło się 25 w tej kadencji posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. W porządku obrad znalazło się pięć uchwał

24. obrady Zarządu

Podczas wczorajczego (26 stycznia br.) posiedzenia Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przyjął uchwały w sprawach: zmian w planach wydatków budżetowych na rok 2016, ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2016 z zakresu Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń

Cztery uchwały

Podczas 23 posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego, które odbyło się wczoraj (29 grudnia) podjęto cztery uchwały

22 posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

Wczoraj (16 grudnia br.) na kolejnym posiedzeniu Zarządu podjęto pięć uchwał w sprawach: zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015, uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń, a także czynszu najmu za lokale użytkowe będące własnością Powiatu Grudziądzkiego

Z obrad Zarządu

W środę, 2 grudnia br., na dwudziestym pierwszym posiedzeniu spotkali się członkowie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. W trakcie obrad przyjęto osiem uchwał

Dwudzieste obrady Zarządu

Dzisiaj (20 listopada br.) członkowie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego podjęli pięć uchwał. Najważniejszym punktem było ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2016 z zakresu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa oraz nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert dotyczących tej uchwały

19. posiedzenie Zarządu

Wczoraj (12 listopada br.) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przyjął uchwały w sprawach: zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015, projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2016 – 2019, projektu budżetu Powiatu Grudziądzkiego na rok 2016 oraz przyjęcia „Planu rozwój sieci drogowej w Powiecie Grudziądzkim na rok 2016”

18. posiedzenie Zarządu

Dzisiaj (20.10.2015 r.) odbyło się osiemnaste w tej kadencji posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

17. obrady Zarządu

Podczas wczorajszego (7 października br.) posiedzenia Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przyjął uchwały w sprawach: zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2015 i przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 r.

Z prac Zarządu

14 września br. odbyło się 16. w tej kadencji posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. W porządku obrad znalazło się łącznie sześć uchwał

Z prac Zarządu

Na 15 posiedzeniu (28 sierpnia br.) podjęto uchwałę w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie pani Bernadecie Klonowskiej

Osiem uchwał

W poniedziałek (tj. 10 sierpnia br.) odbyło się kolejne czternaste w tej kadencji posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

Propozycje remontów przyjęte

We wtorek (14 lipca 2015 r.) na trzynastym w tej kadencji posiedzeniu spotkali się członkowie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. Wiodącym tematem obrad było omówienie kwestii związanych z remontami odcinków dróg powiatowych

Z pracy Zarządu

We wtorek (23 czerwca br.) zwołano kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. W trakcie obrad przyjęto dwie uchwały

Zarząd przyjął

W piątek, 12 czerwca br., na jedenastym w tej kadencji posiedzeniu zebrali się członkowie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. Podczas obrad przyjęto dwie uchwały

10. posiedzenie Zarządu

Dziś (27 maja) odbyło się dziesiąte w tej kadencji posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

Zarząd uchwalił

Dzisiaj (16 kwietnia br.) na kolejnym, ósmym w tej kadencji posiedzeniu, spotkali się członkowie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. W porządku obrad znalazło się sześć uchwał

7. obrady Zarządu

Podczas wczorajszego (12 marca br.) posiedzenia Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przyjął uchwały w sprawach: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia, uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie dwóch jezior w obrębie Wielkie Lniska nr 0026, gmina Grudziądz, rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2015 z zakresu Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Z prac Zarządu

Na piątym w tej kadencji posiedzeniu spotkali się wczoraj (29 stycznia 2015 r.) członkowie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

4. posiedzenie Zarządu Powiatu

We wtorek (30 grudnia 2014 r.) zwołano czwarte w tej kadencji posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. Głównym przedmiotem obrad były zmiany dotyczące wskazania reprezentantów Powiatu Grudziądzkiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

drukuj (4. posiedzenie Zarządu Powiatu)

 • autor: Justyna Osiewicz, data: 2015-01-07

Z obrad Zarządu

Wczoraj (22 grudnia 2014 r.) odbyło się trzecie posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

Drugie posiedzenie Zarządu

Wczoraj zwołano drugie w tej kadencji posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. Obrady zdominowały sprawy organizacyjne.

drukuj (Drugie posiedzenie Zarządu)

 • autor: Justyna Osiewicz, data: 2014-12-10

Po raz pierwszy Zarząd w nowym składzie

Po raz pierwszy w nowej kadencji obradował wczoraj (1 grudnia br.) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego. Obecnie skład tego gremium tworzą: Starosta Grudziądzki Edmund Korgol, Wicestarosta Marek Szczepanowski, Grzegorz Masiota, Andrzej Rydecki oraz Jerzy Wołoszyn

Zarząd Powiatu uchwalił

Dziś (25 listopada br.), na siedemdziesiątym ósmym i ostatnim w tej kadencji posiedzeniu, spotkali się członkowie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. W trakcie obrad przyjęto trzy uchwały

Obrady Zarządu

W ostatni piątek (14 listopada br.) odbyło się siedemdziesiąte siódme w tej kadencji posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

76. obrady Zarządu

W środę (29 października br.) na 76. w tej kadencji posiedzeniu spotkali się członkowie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. Podczas obrad przyjęto dwie uchwały

Zarząd uchwalił

Dzisiaj (20 października br.) odbyło się 75. w tej kadencji posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

Trzy uchwały

Wczoraj (29 września br.) zwołano kolejne, 74. w tej kadencji posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. Podczas obrad przyjęto trzy uchwały

Zarząd uchwalił

Wczoraj (16 września br.) odbyło się siedemdziesiąte trzecie w tej kadencji posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

72. obrady Zarządu

Wczoraj (13 sierpnia br.) odbyło się 72. w tej kadencji posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

Z prac Zarządu Powiatu

Wczoraj, 29 lipca br., na siedemdziesiątym pierwszym w tej kadencji posiedzeniu spotkali się członkowie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. W porządku obrad znalazły się trzy uchwały

Zarząd obradował

W środę, 9 lipca br., na siedemdziesiątym posiedzeniu spotkali się członkowie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. W trakcie obrad przyjęto trzy uchwały

69.posiedzenie Zarządu Powiatu

W poniedziałek, 16 czerwca br., na sześćdziesiątym dziewiątym w tej kadencji posiedzeniu obradowali członkowie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

Zarząd powiatu uchwalił

Dziś (21 maja br.) na 68. w tej kadencji posiedzeniu spotkali się członkowie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

67. obrady Zarządu

W czwartek, 24 kwietnia br., na 67. posiedzeniu zebrali się członkowie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

Dotacje na kulturę i sport przyznane

Podczas wczorajszego (26 marca 2014 r.) posiedzenia Zarząd Powiatu Grudziądzkiego rozstrzygnął otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Dotacje na łączną kwotę ponad 22,6 tys. złotych otrzyma osiem podmiotów pozarządowych

Zarząd uchwalił

W piątek (14 marca br.) na sześćdziesiątym piątym w tej kadencji posiedzeniu spotkali się członkowie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

Z 64. obrad Zarządu

W środę (26 lutego br.), po obradach Rady Powiatu Grudziądzkiego, odbyło się 64. posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. W trakcie obrad przyjęto dwie uchwały

Z pracy Zarządu

Na 63. posiedzeniu spotkali się w środę (12 lutego br.) członkowie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. W porządku obrad znalazło się pięć uchwał

Zarząd obradował

W poniedziałek (30 grudnia 2013 r.) przed sesją budżetową, odbyło się 62. posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

61 posiedzenie Zarządu

Wczoraj (18 grudnia br.) odbyło się kolejne, 61 w tej kadencji posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego.

komentarze (0) (61 posiedzenie Zarządu)

60.obrady

Dzisiaj (9 grudnia br.) odbyło się sześćdziesiąte w tej kadencji posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. W trakcie obrad przyjęto pięć uchwał.

komentarze (0) (60.obrady)

Projekt budżetu na 2014 rok gotowy

Przedstawienie głównych założeń do projektu budżetu powiatu na 2014 rok było najważniejszym punktem wczorajszych (14 listopada) obrad Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

komentarze (0) (Projekt budżetu na 2014 rok gotowy)

Zarząd Powiatu uchwalił

W poniedziałek (4 listopada br.) na kolejnym, pięćdziesiątym ósmym w tej kadencji posiedzeniu, spotkali się członkowie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

komentarze (0) (Zarząd Powiatu uchwalił)

57. obrady Zarządu

Wczoraj (21 października br.) odbyło się kolejne, 57. w tej kadencji posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

komentarze (0) (57. obrady Zarządu)

56 posiedzenie Zarządu

W środę, 25 września br., na pięćdziesiątym szóstym posiedzeniu spotkali się członkowie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. W trakcie obrad przyjęto trzy uchwały

komentarze (0) (56 posiedzenie Zarządu)

Z prac Zarządu

Na 55. posiedzeniu spotkali się w piątek (13 września br.) członkowie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

komentarze (0) (Z prac Zarządu)

Z obrad Zarządu

Wczoraj, tj. 20 sierpnia br., odbyło się 54. w tej kadencji posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. W porządku obrad znalazło się osiem uchwał

komentarze (0) (Z obrad Zarządu)

Trzy uchwały

Dzisiaj (25 lipca br.) na kolejnym, 53. w tej kadencji posiedzeniu spotkali się członkowie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

komentarze (0) (Trzy uchwały )

52. obrady Zarządu

27 czerwca br. odbyło się 52. w tej kadencji posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. W porządku czwartkowych obrad znalazły się trzy uchwały

komentarze (0) (52. obrady Zarządu)

Z prac Zarządu

Na 51 posiedzeniu (10 czerwca br.) podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyniku przetargu na zadanie „Remontu centralnego ogrzewania wraz z węzłem cieplnym w budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu”

komentarze (0) (Z prac Zarządu)

Zarząd obradował na 50. posiedzeniu

Podczas dzisiejszego (3 czerwca br.) posiedzenia Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przyjął uchwały w sprawach: zaopiniowania przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie lewego wału wstecznego rzeki Osy w km 0+000-4+100 gm. Grudziądz”, uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki nr 158 i 159, obręb Nowa Wieś, gmina Grudziądz, uzgodnienia projektu „Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko-pomorskiego”, zatwierdzenia wyniku przetargu

komentarze (0) (Zarząd obradował na 50. posiedzeniu)

49. obrady Zarządu

Podczas dzisiejszego (6 maja br.) posiedzenia Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przyjął uchwały w sprawach: wyrażenia zgody na utworzenie nowych kierunku kształcenia ( technik mechanizacji rolnictwa, technik pojazdów samochodowych) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie, ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2013 z zakresu „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”

komentarze (0) (49. obrady Zarządu)

Z obrad Zarządu

Dzisiaj (15 kwietnia br.) na czterdziestym ósmym w tej kadencji posiedzeniu spotkali się członkowie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. Podczas obrad przyjęto sześć uchwał

komentarze (0) (Z obrad Zarządu )

Zarząd uchwalił

Dzisiaj (20 marca br.) odbyło się 47. w tej kadencji posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego.

komentarze (0) (Zarząd uchwalił)

46. posiedzenie Zarządu

W poniedziałek, 18 lutego br., na 46. posiedzeniu zebrali się członkowie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

komentarze (0) (46. posiedzenie Zarządu)

Zarząd obradował

W poniedziałek, 28 stycznia br., na czterdziestym piątym posiedzeniu spotkali się członkowie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. W trakcie obrad przyjęto trzy uchwały

komentarze (0) (Zarząd obradował)

Zarząd uchwalił zmiany

W piątek (28 grudnia), po sesji budżetowej, odbyło się 44. posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. Podczas obrad przyjęto uchwałę dotyczącą zmian w tegorocznym planie wydatków budżetowych.

komentarze (0) (Zarząd uchwalił zmiany)

drukuj (Zarząd uchwalił zmiany)

 • autor: Justyna Osiewicz

41. obrady Zarządu

Wczoraj (21 listopada br.) zwołano kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

komentarze (0) (41. obrady Zarządu)

Przedstawiono założenia budżetu na 2013 rok

Na dzisiejszym (14.XI), 40. w tej kadencji posiedzeniu Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przyjął projekt budżetu powiatu na 2013 rok. Dochody budżetowe zaplanowano na poziomie 23.079.654 zł, a wydatki na kwotę 24.106.955 zł. Deficyt w kwocie 1.027.301 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów.

komentarze (0) (Przedstawiono założenia budżetu na 2013 rok)

Uchwały oraz wnioski do budżetu na 2013 rok

W poniedziałek (15 października br.) odbyło się 39. posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. Jednym z najważniejszych punktów obrad było omówienie wniosków Komisji Rady Powiatu do projektu przyszłorocznego budżetu

komentarze (0) (Uchwały oraz wnioski do budżetu na 2013 rok)

Z prac Zarządu

W środę, 26 września br. tuż po zakończeniu XIII sesji Rady Powiatu zwołano kolejne, trzydzieste ósme w tej kadencji posiedzenie Zarządu

komentarze (0) (Z prac Zarządu)

Zarząd uchwalił

17 września zwołano 37. w tej kadencji posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

komentarze (0) (Zarząd uchwalił)

Siedem uchwał

Na 36. posiedzeniu spotkali się w miniony poniedziałek (3 września) członkowie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. W porządku obrad znalazło się siedem uchwał

komentarze (0) (Siedem uchwał)

Zarząd obradował na 35. posiedzeniu

W miniony poniedziałek, 20 sierpnia br., odbyło się kolejne, 35. w tej kadencji posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

komentarze (0) (Zarząd obradował na 35. posiedzeniu)

34. posiedzenie Zarządu

Wczoraj na 34. posiedzeniu zebrali się członkowie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. Podczas obrad przyjęto cztery uchwały.

komentarze (0) (34. posiedzenie Zarządu)

Z 33 posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

W poniedziałek 16 lipca podjęto uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

komentarze (0) (Z 33 posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego)

Sześć uchwał

W środę, tj. 27 czerwca br., odbyło się 32. w tej kadencji posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. W porządku obrad znalazło się sześć uchwał

komentarze (0) (Sześć uchwał)

31. obrady Zarządu

W czwartek (14.06.2012 r. ) po raz 31. w tej kadencji obradowali członkowie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

komentarze (0) (31. obrady Zarządu)

Trzydzieste obrady Zarządu

We wtorek, 29 maja br., zwołano trzydzieste posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

komentarze (0) (Trzydzieste obrady Zarządu)

29. posiedzenie Zarządu Powiatu

W piątek (18 maja) odbyło się kolejne, 29 w tej kadencji, posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego.

komentarze (0) (29. posiedzenie Zarządu Powiatu)

Obrady Zarządu

W czwartek (19 kwietnia) na kolejnym, dwudziestym ósmym w tej kadencji posiedzeniu, spotkali się członkowie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

komentarze (0) (Obrady Zarządu)

27. posiedzenie Zarządu Powiatu

Wczoraj odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu, na którym zapadła decyzja w sprawie zatrudnienia kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Zarząd powierzył stanowisko kierownika PCPR Bożenie Grabdzie

komentarze (0) (27. posiedzenie Zarządu Powiatu)

26.posiedzenie Zarządu Powiatu

W ostatni piątek (30 marca) przed XI sesją Rady Powiatu zwołano kolejne, dwudzieste szóste w tej kadencji posiedzenie Zarządu

komentarze (0) (26.posiedzenie Zarządu Powiatu )

Dotacje przyznane

Podczas wczorajszego (19 marca br.) posiedzenia Zarząd Powiatu Grudziądzkiego rozstrzygnął otwarte konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Dotacje na realizację swoich projektów otrzyma czternaście podmiotów pozarządowych

komentarze (0) (Dotacje przyznane)

Zarząd uchwalił

Dzisiaj (13 lutego br.) odbyło się 24. w tej kadencji posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

komentarze (0) (Zarząd uchwalił)

23. obrady Zarządu

Na dzisiejszym (30 stycznia) posiedzeniu Zarząd Powiatu Grudziądzkiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację przedsięwzięć z zakresu: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Dostępna pula środków w tegorocznym naborze wynosi ponad 40 tysięcy złotych

komentarze (0) (23. obrady Zarządu)

22. posiedzenie Zarządu

W czwartek, tj. 29 grudnia br., (po sesji budżetowej) odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. W porządku obrad znalazła się tylko jedna uchwała dotycząca zmian w tegorocznym planie dochodów i wydatków budżetowych.

komentarze (0) (22. posiedzenie Zarządu)

drukuj (22. posiedzenie Zarządu)

 • autor: Justyna Osiewicz

Zarząd obradował

W piątek, 16 grudnia br., na dwudziestym pierwszym posiedzeniu spotkali się członkowie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. W trakcie obrad przyjęto trzy uchwały

komentarze (0) (Zarząd obradował)

Obrady Zarządu

Wczorajsze, 20 posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego zakończyło się przyjęciem uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011

komentarze (0) (Obrady Zarządu)

19.posiedzenie Zarządu

Wczoraj zwołano dziewiętnaste w tej kadencji posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

komentarze (0) (19.posiedzenie Zarządu)

Projekt budżetu powiatu na 2012 rok przyjęty!

Wczoraj odbyło się 18. w tej kadencji posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. Najważniejszym punktem obrad był projekt budżetu powiatu grudziądzkiego na przyszły rok

komentarze (0) (Projekt budżetu powiatu na 2012 rok przyjęty!)

Zarząd Powiatu uchwalił

Dzisiaj (24 października br.) zwołano 17. posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. W porządku obrad znalazły się trzy uchwały

Kolejne posiedzenie

Wczoraj (20.09.) odbyło się szesnaste w tej kadencji posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

15. posiedzenie Zarządu Powiatu

Dzisiaj, tj. 30 sierpnia br., odbyło się 15. posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

komentarze (0) (15. posiedzenie Zarządu Powiatu)

Z obrad Zarządu

W środę, 24 sierpnia br., odbyło się czternaste w tej kadencji posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

Zarząd obradował

W środę, 10 sierpnia br., odbyło się trzynaste posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. W porządku obrad znalazła się tylko jedna uchwała, dotycząca zmian w planie tegorocznych dochodów i wydatków budżetowych

Po raz dwunasty obradował Zarząd

Dzisiaj zwołano dwunaste w tej kadencji posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego.

Dwie uchwały

Na wczorajszym (11 lipca br.) posiedzeniu Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przyjął dwie uchwały

komentarze (0) (Dwie uchwały )

10. posiedzenie Zarządu

Wczoraj, 29 czerwca br., przed sesją absolutoryjną odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

komentarze (0) (10. posiedzenie Zarządu)

Obrady Zarządu

13 czerwca br. odbyło się dziewiąte w tej kadencji posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

komentarze (0) (Obrady Zarządu )

Zarząd uchwalił

Na dzisiejszym, 8. w tej kadencji posiedzeniu spotkali się członkowie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

komentarze (0) (Zarząd uchwalił)

Z prac Zarządu

Dzisiaj odbyło się siódme w tej kadencji posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

komentarze (0) (Z prac Zarządu)

Zarząd zatwierdził sprawozdania

Wczoraj odbyło się kolejne, 6. posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

komentarze (0) (Zarząd zatwierdził sprawozdania )

Zarząd zdecydował

W poniedziałek, 7 marca br., na piątym w tej kadencji posiedzeniu spotkali się członkowie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. W trakcie obrad przyjęto trzy uchwały

komentarze (0) (Zarząd zdecydował)

Czwarte posiedzenie Zarządu

Dzisiaj po raz czwarty w tej kadencji zgromadzili się członkowie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

komentarze (0) (Czwarte posiedzenie Zarządu )

Zarząd uchwalił

W poniedziałek, 24 stycznia br., obradował Zarząd Powiatu Grudziądzkiego.

Z obrad Zarządu

Dzisiaj (29 grudnia br.) zwołano drugie w tej kadencji posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. Głównym przedmiotem obrad były zmiany w tegorocznym planie wydatków budżetowych.  

komentarze (0) (Z obrad Zarządu)

 • autor: Justyna Osiewicz

Obrady Zarządu w nowym składzie

Dziś (20 grudnia br.) odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w nowej kadencji. Obecnie skład tego gremium tworzą: Starosta Grudziądzki - Marek Szczepanowski (przewodniczący), Wicestarosta – Edmund Korgol oraz radni Włodzimierz Łącz, Grzegorz Masiota i Stanisław Tarkowski

komentarze (0) (Obrady Zarządu w nowym składzie)

następna strona »