Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Poniedziałek 18 Stycznia 2021

Imieniny

Małgorzaty, Piotra, Bogumiła

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Konsultacje społeczne - w sprawie Programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie grudziądzkim na lata 2019-2021

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu zaprasza mieszkańców powiatu grudziądzkiego oraz organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu do zgłaszania uwag/ wniosków/ propozycji do projektu Programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie grudziądzkim na lata 2019-2021

Wynik konkursu ofert

W dniu 19.06.2018 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2018 r. z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Szkolenie dla pracowników pomocy społecznej

W piątek, 10 czerwca, w budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu odbyło się szkolenie pn. „Sposoby postępowania w sytuacji kryzysowej” dla kadry pomocy społecznej w ramach wspólnych działań służb Wojewody Kujawsko-Pomorskiego odpowiedzialnych za realizację zadań pomocy społecznej oraz specjalistów z Komendy Wojewódzkiej Policji.

Piknik dla rodzin zastępczych

4 czerwca br. (sobota) w godz. od 10.00 do 15.00 odbędzie się Festyn Rodzinny pod patronatem Starosty Grudziądzkiego Edmunda Korgola

Konsultacje społeczne - w sprawie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu zaprasza mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu do zgłaszania uwag/ wniosków/ propozycji do projektu „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2016-2018”.

Program „Aktywny Samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, że osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie Powiatu Grudziądzkiego mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach Pilotażowego Programu „Aktywny samorząd” - Moduł I i Moduł II

Program wyrównywania różnic między regionami III

Powiatowe Centrum Pomoc Rodzinie w Grudziądzu informuje o możliwości ubiegania się w 2016 r. o dofinansowanie ze środków PFRON do realizacji projektów na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Prokuratura Rejonowa w Grudziądzu informuje, iż w dniach od 22 do 26 lutego br. obchodzony będzie – wzorem lat ubiegłych – Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPKP.09.02.01.-IZ .00-04.009/15 wpłynęła jedna oferta

Powołanie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

W dniu 23 października 2015 r. w budynku Starostwa Powiatowego odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych powołanej na czteroletnią kadencję na lata 2015 – 2019 Zarządzeniem Starosty Grudziądzkiego Nr 8/2015 z dnia 7 października 2015 r.

Rozmawiali o dzieciach w pieczy zastępczej

W piątek, 16 października br., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu zorganizowało Powiatową Konferencję „Dziecko w systemie pieczy zastępczej”, która odbyła się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grudziądzu przy ul. Małomłyńskiej 1. Patronat nad przedsięwzięciem sprawował Starosta Grudziądzki. Patronem medialnym była „Gazeta Pomorska”

Dziecko w systemie pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu – organizator rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu grudziądzkiego – organizuje w dniu 16 października br. Powiatową Konferencję pn.: DZIECKO W SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

"Zrozumieć autyzm"

W dniu 19 października 2015 r. w Auli Miejskiej przy ul. Sienkiewicza 22 odbędzie się otwarta konferencja pod nazwą "Zrozumieć autyzm"

Ogłoszenie

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - ogłosiło konkurs, w ramach którego wyłonione mają zostać organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym. Ich zadaniem będzie dystrybucja artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących

Ogłoszenie

W dniu 24 sierpnia 2015 r. na stronach Dziennika Urzędowego Województwa Kujawsko – Pomorskiego ukazało się Ogłoszenie NR 1/2015 Starosty Grudziądzkiego z dnia 20 sierpnia 2015 r. o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Grudziądzkiego

WSZYSTKIE POLSKIE DZIECI MÓWIĄ PO ANGIELSKU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu zachęca rodziców do udziału w projekcie „WSZYSTKIE POLSKIE DZIECI MÓWIĄ PO ANGIELSKU”, w ramach którego zostaną zorganizowane zajęcia e-learningowe z języka angielskiego dla dzieci w wieku 3-12 lat mieszkających w kraju i za granicą

Festyn rodzinny na Cytadeli

Rodziny zastępcze z powiatu grudziądzkiego w sobotę ( 30.06.2015r.) świętowały Dzień Rodzicielstwa Zastępczego na festynie zorganizowanym na grudziądzkiej cytadeli

Podział środków PFRON

W dniu 25 marca 2015r. Rada Powiatu Grudziądzkiego podjęła uchwałę Nr IV/7/2015 w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków PFRON przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2015 r.

Aktywny samorząd

Powiat Grudziądzki w bieżącym roku kontynuuje realizację pilotażowego programu pn. „ Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W dniu 11 marca 2015 r. w Kujawsko-Pomorskim Oddziale PFRON w Toruniu została podpisana stosowna umowa pomiędzy powiatem, reprezentowanym przez Starostę Grudziądzkiego Edmunda Korgol, Wicestarostę Marka Szczepanowskiego oraz Skarbnika Grażynę Kalitę i Funduszem

Podsumowanie 7 edycji projektu systemowego "WĘDKA"

Dnia 10 grudnia 2014 r. w restauracji Bodega w Grudziądzu odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu systemowego pn. ,,WĘDKA – program aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Aktywny samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, że osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie Powiatu Grudziądzkiego mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach Pilotażowego Programu „Aktywny samorząd” - Moduł I i Moduł II

Tradycyjnie, jak co roku…

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, iż w dniu 29 maja 2014 r. na terenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Białochowie w godzinach 10:00 – 14:00 odbędzie się Festyn Rodzinny, organizowany od kilku lat z myślą o rodzinach zastępczych, dzieciach przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu grudziądzkiego a także jego mieszkańcach

Rozwój pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej – informuje, że w dniu 25 lutego 2014 r. podczas Powiatowej Konferencji Informacyjnej pn. „ROZWÓJ PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE GRUDZIĄDZKIM. ASPEKTY PRAWNE I ORGANIZACYJNE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ”, ogłoszony został konkurs, pod patronatem Starosty Grudziądzkiego – Pana Marka Szczepanowskiego, na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze „Rodzina zastępcza – prawdziwy dom”

Aktywny samorząd

Powiat grudziądzki przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” adresowanego do osób niepełnosprawnych, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Rekrutacja do projektu WĘDKA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, iż prowadzi rekrutację do projektu systemowego pn. ,, WĘDKA – program aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Komunikat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji projektów na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach „ Programu wyrównywania różnic między regionami II”

Projekt Wędka

Dnia 10 grudnia 2013 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt systemowy pn. ,,WĘDKA – program aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

komentarze (0) (Projekt Wędka)

Konsultacje społeczne do projektu systemowego w 2014 r. – zakończone

W wyniku ogłoszonych konsultacji społecznych projektu systemowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu projektowanego do realizacji w 2014 r., w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wpłynęły uwagi do założeń projektu

komentarze (0) (Konsultacje społeczne do projektu systemowego w 2014 r. – zakończone)

Założenia projektu systemowego w 2014 r. – do konsultacji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu złożyło deklarację przystąpienia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w 2014 r.

komentarze (0) (Założenia projektu systemowego w 2014 r. – do konsultacji)

Wizyta studyjna w Starostwie

15 maja br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grudziądzu pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie gościli przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie z województwa podlaskiego

komentarze (0) (Wizyta studyjna w Starostwie)

Aktywny samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zamieszkujące Powiat Grudziądzki o możliwości składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

komentarze (0) (Aktywny samorząd)

Program wyrównywania różnic między regionami II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji projektów na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach „ Programu wyrównywania różnic między regionami II”

Program Pomocy Dzieciom w ciężkim stanie klinicznym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu na prośbę Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES informuje rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi, które na skutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym, o możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe „stypendium” ze środków utworzonego przez Stowarzyszenie funduszu

komentarze (0) (Program Pomocy Dzieciom w ciężkim stanie klinicznym)

Rekrutacja do kolejnej edycji ,,WĘDKI…’’ rozpoczęta

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, iż prowadzi rekrutację do kolejnej szóstej już edycji projektu systemowego pn. ,, WĘDKA – program aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

komentarze (0) (Rekrutacja do kolejnej edycji ,,WĘDKI…’’ rozpoczęta)

Podsumowanie kolejnej 5 edycji projektu systemowego pn. „WĘDKA – program aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego”

Dnia 4 grudnia 2012 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt systemowy pn. ,,WĘDKA – program aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

komentarze (0) (Podsumowanie kolejnej 5 edycji projektu systemowego pn. „WĘDKA – program aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego”)

Aktywny samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu serdecznie zaprasza osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny na pokaz sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego zorganizowanego przy współpracy z firmą Active – Med z Bydgoszczy, który odbędzie się dnia 14.09.2012 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grudziądzu ul. Małomłyńska 1, sala nr 1

komentarze (0) (Aktywny samorząd)

Prezentacja specjalistycznego sprzętu komputerowego

W związku z zatwierdzeniem przez Radę Nadzorczą PFRON pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, który przewiduje powierzenie samorządom powiatowym realizację programu adresowanego do indywidualnych osób niepełnosprawnych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu we współpracy z Kołem Powiatowym Polskiego Związku Niewidomych oraz Wydziałem Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu organizuje prezentację specjalistycznego sprzętu komputerowego dla osób niewidomych i niedowidzących

komentarze (0) (Prezentacja specjalistycznego sprzętu komputerowego)

Włączmy się w akcję pomocy dla Izy Partyki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu zwraca się z apelem do mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego o włączenie się w akcję pomocy dla Izy Partyki

komentarze (0) (Włączmy się w akcję pomocy dla Izy Partyki)

Projekt systemowy "Wędka"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, że prowadzi rekrutację uczestników do projektu systemowego pn. „ WĘDKA – program aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podsumowanie kolejnej edycji projektu systemowego pn. „Wędka – program aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego”

W środę 14 grudnia br. w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Grudziądzu odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca realizację projektu systemowego pn. „Wędka- program aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Program wyrównywania różnic między regionami II”

W miniony piątek 02.12.2011r. w Toruniu została podpisana umowa o realizację przez Jednostkę samorządu terytorialnego „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze D pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie

komentarze (0) („Program wyrównywania różnic między regionami II” )

Są środki na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, że na podstawie uchwały Nr VIII/32/2011 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 listopada 2011 r. wprowadzone zostało finansowanie następującego zadania ze środków PFRON: - dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych w kwocie – 20 254zł

komentarze (0) (Są środki na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych)

Kiermasz świąteczny

W piątek 09.12.2011 r. w godz. od 9.00 do 16.00 w sali nr 1 na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu ul. Małomłyńska 1 odbędzie się doroczny kiermasz ozdób świątecznych organizowany przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Grucie

komentarze (0) (Kiermasz świąteczny)

Projekt „50+ doświadczenie”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, iż Caritas Polska realizuje projekt innowacyjny z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „50+ doświadczenie”. Projekt realizowany jest w woj. kujawsko-pomorskim w partnerstwie z Grudziądzkim Centrum Caritas i firmą Agrotec Polska sp. z o.o.

komentarze (0) (Projekt „50+ doświadczenie”)

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Dnia 11.10.2011r. przy Staroście Grudziądzkim została powołana Powiatowa Społeczna Rada Do Spraw Osób Niepełnosprawnych

komentarze (0) (Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych)

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z sądami, prokuratorami oraz organizacjami pozarządowymi corocznie organizuje tzw. „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”. W tym roku obchody te przypadają w dniach od 22.02.2010 – 28.02.2010r.

komentarze (0) (Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw)

Konferencja podsumowująca realizację projektu systemowego pn. „Wędka – program aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego
W piątek 11 grudnia 2009 r. w Sali Nr 1 Starostwa Powiatowego w Grudziądzu podczas uroczystej konferencji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podsumowało realizację projektu systemowego pn. „Wędka – program aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2

komentarze (0) (Konferencja podsumowująca realizację projektu systemowego pn. „Wędka – program aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego)

Włącz się do wspólnej Akcji „Solidarni z Białorusią”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w imieniu organizatora Akcji „Solidarni z Białorusią” – Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski z siedzibą w Krakowie zaprasza do udziału we wspólnej corocznej Akcji Pomocy Represjonowanym Polakom na Białorusi - Paczki żywnościowe na święta Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2010

komentarze (0) (Włącz się do wspólnej Akcji „Solidarni z Białorusią”)

Szansa dla maluchów na normalne życie
8 września br. zostało otwarte pierwsze w Bydgoszczy „ Okno Życia”. Ceremonię poświęcenia poprowadził ordynariusz diecezji bydgoskiej ks. bp Jan Tyrwa

komentarze (0) (Szansa dla maluchów na normalne życie)

ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu poszukuje chętnych osób do pełnienia funkcji Rodziny Zastępczej

komentarze (0) (ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM)

Pokaz sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego
W dniu 15 września 2009 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grudziądzu odbył się pokaz sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego dla niepełnosprawnych mieszkańców Grudziądza i Powiatu Grudziądzkiego

komentarze (0) (Pokaz sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego)